Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Krosno

Kapelan okręgowy

Ks. Tomasz Nogaj
Kapelan okręgowy

 O.Tomasz Nogaj SJ – Ukończył studia filozoficzne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie oraz  studia teologiczne w The Milltown Institute of Theology and Philosophy w Dublinie. Uzyskał magisterium  i ukończył kurs przygotowania pedagogicznego oraz specjalizację katechetyczno-pedagogiczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie BOBOLANUM. Uzyskał stopień nauczyciela mianowanego w 2012 roku. Studiował także na Fordham University w Nowym Jorku. 

Pracował na stanowisku nauczyciela religii w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w Gliwicach, w Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach, w Zespole Szkół w Starej Wsi oraz w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. Odbył praktykę jako nauczyciel religii jezuickiej szkole Nativity Mission Center w Nowm Jorku. Ukończył kurs Organizacja i Zarzadzanie w Oświacie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Brał udział w międzynarodowych konferencjach JECSE (Jesuit European Committee for primary and Secondary Education). 

Posługiwał duszpastersko i pracował w jezuickich misjach, sierocińcu i szpitalach w Zambii oraz na Wyspach Zielonego Przylądka jako wolontariusz. Przygotowując się do pracy na misjach odbył praktykę w Kasisi Agricultural Training Centre w Zambii. W Kenii odbył ostatni etap formacji zakonnej, gdzie złożył profesję zakonną. Następnie pracował w Sudanie Południowym, gdzie był współzałożycielem i wicedyrektorem Jezuickiej misji Centrum Kształcenia Rolniczego i Agroleśnego (MAJIS – MULTI-EDUCATIONAL & AGRICULTURAL JESUIT INSTITUTE OF SOUTH SUDAN) w Akol Jal w Sudanie Południowym wśród ludu Plemienia Dinka. Po powrocie z misji wydał książkę Fairy tales from South Sudan. Jest autorem filmu pt. W Krainie Plemienia Dinka

Był głównym organizatorem Ignacjańskich Dni Młodzieży oraz asystentem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego we Wrocławiu a także duszpasterzem w Bursie Silesius im. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu. Był duszpasterzem młodzieży w jezuickim ruchu młodzieżowym MAGIS. Obecnie jest rekolekcjonistą i opiekunem kręgu Domowego Kościoła w Krakowie. Jest strażakiem i kapelanem strażaków, myśliwym i kapelanem myśliwych. 

O.Tomasz Nogaj SJ jest absolwentem Technikum Leśnego w Lesku. W 1994 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i należy do Koła Łowieckiego „JELEŃ” W Brzozowie od roku 2008 gdzie pełni posługę duszpasterską; odprawiając Msze św. dla myśliwych (uroczystości hubertowskie, na rozpoczęcie gal i konkursów myśliwskich), współorganizując wydarzenia okolicznościowe jak myśliwskie spotkania wigilijne i noworoczne a także uczestnicząc w uroczystościach obchodów ważnych rocznic i wydarzeń lokalnych, w poświęceniach sztandarów myśliwskich oraz kapliczek i obelisków ku czci świętego Huberta a także w pogrzebach myśliwych i członków ich rodzin. 

W latach 2009-2013 był przewodniczącym Komisji Kultury i Etyki w Kole Łowieckim „JELEŃ” w Brzozowie a także członkiem Komisji Kultury i Etyki przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Krośnie i organizatorem konkursów łowieckich. Od roku 2021 został powołany na członka Komisji Etyki i Kultury przy ZO PZŁ w Krośnie. Od 2016 jest członkiem  Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego (PBA – Polish Bowhunting Association, które zrzesza w Polsce ponad 420 myśliwych-łuczników. Od sierpnia 2020 r. jest kapelanem Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego i członkiem Komisji Promocji PBA jako promotor etyki i myślistwa łuczniczego. Od marca 2021 został powołany na jako członek Komisji Myślistwa Łuczniczego przy ZO PZŁ w Krośnie. Jest także certyfikowanym instruktorem łucznictwa w Polskiej Akademii Kultury i Sportu i prowadzi sekcję łuczniczą młodzików w Liceum KOSTKA. Interesuje się także bowfishingiem. 

O.Tomasz od roku 2017 jest członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika łowiecko-przyrodniczego Łowiec Galicyjski w Przemyślu i od 2020 roku członkiem Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej. W swoim dorobku na polu literatury łowieckiej ma ponad 40 artykułów o tematyce łowieckiej w prasie łowieckiej o zasięgu ogólnopolskim w miesięcznikach Łowiec Polski, Brać Łowiecka, Kultura Łowiecka – Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz w regionalnych czasopismach: Łowiec Galicyjski (Przemyśl-Krosno), Łowiec Świętokrzyski, Łowiec Tarnowski, Myśliwiec (wydanie małopolskie). Jest autorem filmu pt. Tradycje zwyczaje i sygnały w Polskim Związku Łowieckim (1994) a także autorem książki pt. Dwie ambony. Łowiectwo i Kościół, czyli o słowach i o tym co łączy myślistwo i Kościół katolicki w Polsce w historii, kulturze, języku i ceremoniach (wyd. 2013 i 2019), współautorem książek Rykowisko karpackie (2018) i Pożegnanie ze strzelbą (2019).

O.Tomasz Nogaj SJ w latach 2016-2020 brał czynny udział w prezentacjach myślistwa łuczniczego podczas imprez myśliwskich i okolicznościowych m.in. Międzynarodowe Rykowisko Galicyjskie w Zagórzu, Targi Łowiectwa i Leśnictwa Carpathia Hunting & Foresty w Rzeszowie, Hubertus Nadsański, promując tradycje myśliwskie, język myśliwski w literaturze łowieckiej, etykę i kulturę łowiecką w zakresie prawego myślistwa jako źródło tożsamości polskich myśliwych oraz fundament wizerunku współczesnego myśliwego. Prowadził także wykłady podczas kursu szkoleniowego na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania z zakresu: Elementy kultury chrześcijańskiej w łowiectwie, sygnalistyka myśliwska, kulturotwórcza rola łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krośnie (2020) oraz Elementy kultury chrześcijańskiej w łowiectwie przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Tarnobrzegu (2021). 

Kapituła Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie uchwałą z dnia 08.07.2020 r. nadała w dniu 14.07.2020 r. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Kol. Tomaszowi Nogajowi, członkowi Polskiego Związku Łowieckiego na polu łowiectwa, uwzględniając wzorową postawę etyczną oraz twórczą pracę organizacyjną w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego. 

Obecnie O.Tomasz Nogaj SJ jest dyrektorem KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie w którym jako instruktor łucznictwa prowadzi klub łucznika. O.Tomasz wiąże swą pasję myśliwską z życiem zakonnym i kapłańskim w Kościele Katolickim w Polsce i za granicą.